dijous, 24 de gener del 2019

ACTUALITZACIÓ DE TARIFES 2019

Mitjançant la present us informem que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat que l’Índex de Preus de Consum va tancar l’any 2018 amb un increment interanual del 1,2%.

Aquest resultat comporta que aquells associats que es trobin sota l’àmbit d’aplicació del VII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de l’autonomia personal (codi de conveni núm. 99010825011997) hagin d’aplicar un increment igual a l’increment interanual de l’IPC de 2018 a tots els conceptes retributius. Per tant, les taules que seran d’aplicació a l’any 2019 es veuran incrementades en aquest 1,2%, respecte de les del 2018.

Aquest increment es produeix com a resultat del previst a l’article 8 del conveni col·lectiu, el qual estableix que anualment, en el mes de gener, s’incrementaran els conceptes retributius en la mateixa quantia que l’IPC real de l’any anterior.

Aquest augment també suposa que tots els salaris previstos al conveni es situïn per sobre del nou Salari Mínim Interprofessional (que, com ja sabeu, ha quedat fixat en 900 euros mensuals i 12.600 euros anuals).

S’havien plantejat bastants preguntes sobre el que succeïa amb els treballadors amb categoria de netejadors/planxadors, marmitons deCarrer de Julià Portet, 5, 08002 Barcelona, España cuina, ajudants d'oficis diversos o personal no qualificat, ja que, fins ara, tenien un salari base de 893,15 euros mensuals durant l'any 2018. Això no obstant, l’augment de taules per sobre de les quanties previstes pel SMI fa que no sigui necessari efectuar cap regularització més.

Tot i que la revisió salarial és automàtica i es desprèn del propi conveni, us volem informar que el pròxim divendres 18 de gener la Comissió Paritària Estatal del conveni aprovarà les taules salarials actualitzades, per a la posterior publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, les quals us farem arribar de forma immediata.

Per tot l’anterior, el nostre consell és que espereu fins al dia 18 per confirmar les noves taules salarials.

Sense altre particular, aprofitem l’ocasió per saludar-vos atentament.

Barcelona 24 de gener de 2019.